Блок категорий с картинками на главной странице в теме Universal

Магазин - Витрина - Шаблоны

Файл home.html в нужном месте добавьте код:

<div class="header-block">
  <h3>Категории</h3>
</div>

<ul class="thumbs category-thumbs categories-thumbs">
 {foreach $wa->shop->categories(0, 0) as $sc}
 <li>
  <div class="image">
    <a href="{$sc.url}">
     <img src="{if $sc.image}{$wa_url}wa-data/public/shop/categories/{$sc.id}/{$sc.id}.180{$sc.image}{else}{$wa_theme_url}img/no-foto-catalog.gif{/if}">
    </a>
  </div>
  <div class="name">
    <a href="{$sc.url}">{$sc.name|escape}</a>
  </div>
 </li>
 {/foreach}
</ul>

В файле user.css в конце добавьте:

ul.thumbs.categories-thumbs li {
  height: 220px;
  vertical-align: top;
}
ul.thumbs.categories-thumbs li .image img {
  max-height: 150px;
}

Posted: April 3, 2020
Was this article helpful? Yes No

0 comments

  Add comment

  To add a comment please sign up or login